ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΤΙΣΗΣ – επιστολή (click here)

ΘΕΜΑΤΑ

Αρμοδιότητες επιτροπής σίτισης

Μέλη της επιτροπής

Δυνατότητα δοκιμής του φαγητού εκ μέρους των γονέων

Περιορισμοί στην κατανάλωση γλυκισμάτων & κερασμάτων στο χώρο του
σχολείου